SADRŽAJ PO
OBLASTIMA
Književni programi
Likovni programi
Scenska umjetnost
Muzički programi
Arhivska i bibliotečka građa, studije, knjige...
Organizacije, institucije, društva
Manifestacije, festivali
Portreti
Muzejske izložbe
Galerije, foto reportaže, video zapisi





 
| Naslovna | O projektu | Saradnički program | Linkovi | Kontakt |

 

 

JU "MUZEJI, GALERIJA I BIBLIOTEKA" BUDVA
SPOMEN DOM "STEFAN MITROV LJUBIŠA"

 

21.04.2011.

Izložba:
„Anastas Bocarić u dokumentima Arhiva Budve“

 

       Državni arhiv Crne Gore organizovao je i ove godine u periodu od 18-22. aprila manifestaciju "Nedjelja arhiva". U okviru ove manifestacije u više gradova Crne Gore organizovane su značajne izložbe na kojima su prezentovana veoma vrijedna arhivska građa.

       Državni Arhiv-Odsjek Budva, u okviru manifestacije Nedjelja arhiva pod geslom „Čuvajmo arhive“, a povodom obilježavanja 35 godišnjice osnivanja Arhiva Budve, organizovao je izložbu pod nazivom „Anastas Bocarić u dokumentima Arhiva Budve“. Izložba je otvorena 21. aprila u prostorijama Spomen doma „Stefan Mitrov Ljubiša“ u Starom gradu. Izložbu je otvorio rukovodilac Odsjeka za naučno informativnu i kulturno propagandnu djelatnost Državnog Arhiva Srđan Pejović.


Fotografija Anastasa Bocarića izrađena kod dvorskog fotografa
Milana Jovanovića u Beogradu


       Autori izložbe Julija Bajković i Zorica Kažanegra su, u katalogu koji je prati ovu izložbu, zapisali sljedeće:

       "Potrebe pojedinaca da korištenjem arhivske građe, kao pouzdanog dokumengarnog izvora, potvrde svoja prava i druge relevantne životne činjenice, zatim potreba savremenog društva da u opštekulturnom i obrazovnom procesu arhivsku građu koristi kao kulturno dobro - spomenik kulture jasno ocrtavaju položaj, ulogu i značaj arhiva i arhivske djelatnosti.

Prezentacija arhivske građe putem izložbi omogućava da se kroz fascinantnu snagu orginalnih dokumenata progovori o duhu prošlih vremena i omogući javnosti neposredan kontakt sa spomenicima kulture, čime kulturno - prosvjetna djelatnost arhiva dobija na aktuelnosti i značaju.


KLIKNITE ZA UVEĆANI PRIKAZ
Matična knjiga
Zbirka Matičnih knjiga 1720-1958, Matična knjiga rođenih parohije
budvanske (upis pod rednim brojem 20.) 


KLIKNITE ZA UVEĆANI PRIKAZ

Krsni list Anastasa Bocarića, izdao Pravoslavni parohijalni ured u
Budvi, 18.02.1906. godine (vlasništvo Dragane Ivanović)


U sedmici koja je posvećena zaštiti arhiva, pod geslom„Čuvajmo arhive", sa željom da obilježi tridesetpetogodišnjicu, i prezentuje dio svoje djelatnostm u tom periodu, arhiv Budve je pripremio izložbu dokumenata iz fonda „Anastas Bocarić" pod nazivom „Anastas Bocarić u dokumentima arhiva Budve".



KLIKNITE ZA UVEĆANI PRIKAZ

Dozvola za boravaku Beogradu (izdao Generalni konzulat Srbije u
Skoplju, 10.07.1903. godine), francuski i turski jezik


Znameniti slikar i vajar Anastas Bocarić je rođen 17. januara 1864. god. u Budvi. Kao veoma mlad, u četrnaestoj godini, bježi iz roditeljskog doma za Atinu, gdje završava Umjetničku školu. Vrativši se u zavičaj, radio je kao slikar na dvoru knjaza Nikole na Cetinju. Nakon nekog vremena odlazi u Zadar. U Zadru se oženio Anom Tofolo. Iz Zadra se seli za Zagreb, a potom živi u Mostaru i Sarajevu.



KLIKNITE ZA UVEĆANI PRIKAZ

Dozvola za promjenu mjesta boravka, 1905. godina, turski jezik


KLIKNITE ZA UVEĆANI PRIKAZ

Pismo Ato Haile Mariam-a Serabiona, poslanika etiopskog cara
Menelika II, Anastasu Bocariću povodom izrade grba Etiopije,
Konstantinopolj 17.04.1905. godine


KLIKNITE ZA UVEĆANI PRIKAZ

Pismo na hebrejskom jeziku (vođama i poglavarima Jevrejskog
Univerziteta u Jerusalimu) i prevod pisma (neovjeren)


KLIKNITE ZA UVEĆANI PRIKAZ

Rješenje o postavljenju Anastasa Bocarića na mjesto privremenog
učitelja vještina u Učiteljskoj školi u Novom Sadu, 23.03.1923.
godine (vlasništvo Dragane Ivanović)


KLIKNITE ZA UVEĆANI PRIKAZ

Opšti poziv skopskim muslimanima za davanje doprinosau gradnji
spomenika pobjede, Skoplje, 02.08.1928. godine


Period 1900 -1905. godina je proveo u Carigradu, učestvuje u osnivanju srpske škole. Potom dobija premještaj za Skoplje u kojem je boravio u periodu od 1906 do 1909. g., gdje se takođe bavio pedagoškim radom. Početkom 1909. dobija zadatak da vodi školu za balkansku umjetnost u Solunu u kome ostaje do 1911. godine. U Novom Sadu predaje na ženskoj školi u periodu od 1911 -1932. god., kada se vraća na primorje i nastanjuje se u Perastu. U ovom živopisnom gradiću boravi sve do smrti 17. aprila 1944. godine. Porodica je 1947. godine prenijela slikareve zemne ostatke na gradsko groblje u Budvi.




Fotografija etiopskog cara Menelika II



Fotografija Anastasa Bocarića u njegovoj kući u Carigradu



Bogorodica sa Isusom Hristom, rad slikara Anastasa Bocarića



Pismo Marije Bocarić Gradskom Narodnom Odboru Budve, Skoplje,
12.07.1948. godine



Dopis čehoslovačkog poslanstva u Beogradu HI „ TISSIS"
Beograd, 26.07.1932. godine



Fotografija Anastasa Bocarića iz perioda 1925-1930.g.



Lična karta Ane Tofolo izdata u Perastu 16.03.1942. godine
(vlasništo Dragane Ivanović)


Obrazovan, izraženog kosmopopitskog duha i bogatog stvaralačkog opusa Anastas Bocarić je ostavio snažan trag u kulturnoj baštini kako rodne Budve tako i šire. Ovom prilikom prezentujemo umjetnikov rad, kroz njegovu zaostavštinu koja se čuva u arhivu Budva.



Zahvalnica za moralnu i materijalnu pomoć dobrovoljnim prilogom
humanoj inicijativi "TISSIS"



Diploma časti humane inicijative "TISSIS" (nepopunjenja)


Arhiv Budva je 1981. godine od Kulturno - informativnog centra preuzeo građu koja je nastala radom Anastasa Bocarića. Od preuzete arhivske građe je formiran lični fond „Anastas Bocarić"sa oznakom LIBOC 1864 - 1944. Građa je, tokom arhivističke obrade sistematizovana u osam grupa. Rad na fondu, koji se ovom prilikom predstavlja, ušao je u završnu fazu. Faza u kojoj je kroz izradu inventara dobijena jasna slika i sintetički pregled cjelokupne preuzete arhivske građe. Nakon sređivanja, obrade, i osnovnog invetarisanja, dokumenti počinju novi životni ciklus pobuđujući pažnju u sferi naučnog i kulturnog interesovanja. Ovim je građa osposobljena, a ostvareni su i osnovni preduslovi za njeno praktično korištenje.



Idejno rješenje u glini za skulpturu V. Mačeka



Idejno rješenje u glini za skulpturu kralja Nikole



Idejno rješenje u glini za skulpturu Ane Tofolo



Pribor za slikanje, blok za skiciranje i skica za autoportret



Skica za autoportret, Perast 1941. godine


U postavku izložbe su, sa ciljem da se što slikovitije prikaže životni put Anastasa Bocarića, uz dokumenta iz fonda LIBOC 1864 -1944, uvrštena i dokumenta iz Zbirke matačnih knjiga 1720 -1958, fonda POLJUB 1822 -1884, kao i dokumenta iz privatne zbirke Dragane Ivanović. Izložba takođe sadrži i dio slikarevog pribora, gipsane odlivke skulpura, diplome časti i plakate koje su pratile humanitarnu inicijativu „TISSIS" kao i fotografije iz različitih perioda slikarevog života".