SADRŽAJ PO
OBLASTIMA
Književni programi
Likovni programi
Scenska umjetnost
Muzički programi
Arhivska i bibliotečka građa, studije, knjige...
Organizacije, institucije, društva
Manifestacije, festivali
Portreti
Muzejske izložbe
Galerije, foto reportaže, video zapisi

 
| Naslovna | O projektu | Saradnički program | Linkovi | Kontakt |

 

 

 

 

21.11.2011.

 

PROMOCIJA MONOGRAFIJE
"BUDVA - GRAD KRALJA KADMA"

 

       Povodom obilježavanja Dana opštine Budva, 22. novembra - dana oslobođenja Budve, održana je promocija monografije "Budva - grad kralja Kadma". Promocija je održana 21. novembra u hotelu "Avala". O knjizi su govorili prof. dr Sonja Tomović-Šundić, prof. dr Aleksandar Čilikov, Lucija Đurašković, glavni i odgovorni urednik i autorke tekstova Branislava Liješević, mr Božena Jelušić, Ljiljana Zeković, mr Marija Mihaliček i Sanja Marinović. Moderator promocije bila je Svetlana Ivanović.

 

Promocija knjige "Budva - grad kralja Kadma"
Učesnici promocije

 

       Izdavači monografije "Budva - grad kralja Kadma" su "Copyright" Budva i "Patent" Budva. Urednik edicije "Budva" je Marko Kentera, a glavni i odgovorni urednik Lucija Jelušić.

 

Knjiga "Budva - grad kralja Kadma"
Monografija "Budva - grad kralja Kadma"

 

Svetlana Ivanović
         Svetlana Ivanović
       U uvodu za razgovor o monografiji "Budva - grad kralja Kadma" Svetlana Ivanović kaže da je očigledno da je osnovno polazište uređivačkog tima bilo da angažuje autore koji su svaki u svojim oblastima i periodima kojima se se bavili sagledali i sintetizovali materijalnu pisanu i usmenu faktografiju, koja nesumnjivo svjedoče o ovom području od najstarijih vremena do današnjih dana. Odlika svakog teksta u ovoj monografiji je da se bavi s jedne strane hronološkom horizontalom, tj. praćenje razvoja grada od postanka do danas, a sa druge kulturološko istorijskom vertikalom koja prati različite civilizacije koje su živjele na ovom prostoru.
Postojala je i ranije publikacija sličnog tipa kao ova. Svetlane Ivanović naglašava da je priprema nove publikacije po riječima urednika bila motivisana činjenicom da se grad mijenja, da je dobio nove gradske sadržaje, da su se javila neka nova istraživanja i sinteze, da se pojavila potreba za nekim novim sagledavanjima dodatnih aspekata gradskih kao što su antropološka odlike stanovništva, demografska kretanja i sl. Neke od informacija iz prethodnog izdanja su dopunjena a novo izdanje je obogaćeno novim fotografijama.


Sonja Tomović Šundić
Prof. dr Sonja Tomović - Šundić
       Prof. dr Sonja Tomović - Šundić za publikaciju između ostalog kaže: "Monografija predstavlja jedan sintetički enciklopedijski prikaz u kome su sa najrazličitih aspekata, od strane najeminentnijih eksperata za svoje oblasti, obuhvaćene najznačajnije teme vezane za Budvu od njene istorije do njene kulture, od njene kulture do prirodnih ljepota, do svega onoga što ovaj grad i ovo podneblje čini jedinstvenim na čitavom prostoru". Enciklopedijski prikaz prati savremeni fotografski dizajn, tako da po riječima Sonje Tomović Šundić publikacija može da bude primjer kako se rade monografije jer je u njoj na najbolji i najoptimalniji mogući način i slikom i riječju dočarano šta jeste Budva i kakvo je njeno značenje i u istorijskom i kulturološkom smislu. Vrijednost ove monografije je i u tome što ona ne obuhvata samo kulturna bogastva Budve, već kompletne budvanske regije na kojoj se nalazi između ostalog veliki broj sakralnih objekata. Sonja Tomović Šundić dalje ističe da je jedna od poruka ove monografije da se ukaže da su se na ovim prostorima na jedan najdivniji način srele katolička i pravoslavna konfesija. Pored istorijskog i kulturološkog sloja koji su dati kroz tekstove koji imaju najveću naučnu težinu i po kojima monografija u tom smislu može biti primjer kako se piše sažeto, naučno, tačno, egzaktno, posebnu vrijednost u njoj čine tekstovi koji se odnose na književno i likovno nasljeđe Budve. Monografija je pravljena interdisciplinarno, cjelovito, sažeto, jedinstveno i enciklopedijski govori o Budvi. Bez obzira što je u njenom pisanju učestvovalo više
autora, što su pisali o različitim temama, izgleda kao da su pisani jednom rukom, jer su vjerovatno svi autori bili duboko nadahnuti ljubavlju prema ovom gradu, ljubavlju prema njegovoj istoriji, naglašava Sonja Tomović Šundić.   Prof. dr Aleksandar Čilikov
       U obimnoj istriografskoj građi posvećenoj istorijskog genezi i kulturno umjetničkoj baštini slavnog starog antičkog grada, sabrano je niz naučno utemeljenih podataka o kojima su potpune informacije imali uglavnom usko specijalizovani stručnjaci, ističe Aleksandar Čilikov. Šira javnost, Budvu i njenu rivijeru uglavnom je doživljavala kao ekskluzivnu destinaciju u okviru savremene turističke ponude, gdje je izuzetno značajnoj kulturno umjetničkoj baštini pridavan neki sekundarni karakter. Ovim, naročito za naše uslove, vanrednim izdavačkim poduhvatom otkrivena je jedna impozatna slika kako našoj tako i inostranoj javnosti u kojoj se osvjetljavaju Budva i njena burna istorija kompleksna etnogeneza, vanredna antička i srednjovjekovna umjetnička kultura, visoke urbane i kulturne vrijednosti perioda novoga vijeka, kaže Aleksandar Čilikov. Po njegovim riječima, uređivački tim je imao veoma težak i kompleksan zadatak. Trebalo je naći najbolju varijantu kako koncepcijski najširoj čitalačkoj publici predstaviti na krajnje precizan i razumljiv način višemilenijumska civilizacijska dostignuća. Odabrano je ono rješenje koje u suštini predstavlja neku vrstu kaledioskopa ili elitnog zbornika specijalističkih tekstova uglavnom klasifikovanih po logičkom hronološkom redu. U tom zahtjevnom stručnom angažmanu učestvovalo je čak 17 renomiranih tekstopisaca raznih struka.


Lucija Jelušić
              Lucija Jelušić

       Lucija Jelušić kaže da nasleđe Budve još uvijek nije dovoljno istraženo pa iz tih razloga monografija "Budva - grad kralja Kadma" još više dobija na značaju. Monografija ima dvojaku ulogu i to sa jedne strane turističko predstavljanje jedne milenijumske kulture, a sa druge uvod u alnalitička istraživanja mnoštva tema od kojih su mnoga do sad bila neistražena ili sasvim zapostavljene. Tekstove eminentnih stručnjaka za određene teme oplemenjuju fotografije vrsnih fotografa. Kada se govori o vizuelnoj i likovnoj opremi monografije, lako se uočava da nije u pitanju samo puka reproduktivnost koja prikazuje grad i njegovu okolinu, već je riječ o osobenom dizajnu koji predstavlja individualnu umjetničku kreaciju Marinka Lugonje koji je uspio da usaglasi raznorodne segmente i ovoj knjizi udahne sasvim osobenu dušu, ističe Lucija Jelušić.
Monografija predstavlja i začetak dalekosežnih istraživanja bez kojih prava vrijednost grada neće biti u potpunosti poznata. Bez monografija različitih profila, nebi mogli saznati suštinu prostora u kome prebivamo čime se potvrđuje njihova obrazovna, sociološka, kulturna i turistička funkcija. Ona predstavlja i podsticaj mlađim naraštajima za novim istraživanjem i daljim objavljivanjem novih publikacija. Ovaj tip monografije o Budvi nikada ne treba smatrati završenim djelom. To je primjer koji će se stalno obogaćivati, nadopunjavati, iznova kako likovno oplemenjivati, tako i promišljati naučnim materijalom koji će stalno potvrđivati bogastvo grada u kome živimo naglašava Lucija Jelušić.Branislava Liješević
         Branislava Liješević

       Branislava Liješević je u svom obraćanju kroz pregled razvoja kulture, posebno govorila o osnivanju i razvoju "Grada teatara" i njegovom uticaju na turističku ponudu Budve. Grad teatar je osnovan kao izražena potreba da se istorija, odnosno spomenici kulture povežu sa potrebama turizma i sa zahtjevima novog doba da se turizam i kultura prožimaju. U vrijeme osnivanja ove manifestacije teško je bilo pretpostaviti da će se Grad teatar toliko razviti i da će proslaviti 25 godina postojanja. Kad je počeo Grad teatar, ističe Branislava Liješević, cilj je bio vezan za turizam tj. da se promijeni ritam života u Budvi. Pored hotela i divne prirode, grad je praktićno bio mrtav jer nije bilo sadržaja koji bi goste zadržali u večernjim i noćnim satima. Kad je počeo prvi festival, ispunio se san turističkih radnika koji su željeli da Budva živi kao i svi drugi turistički gradovi na poznatim inostranim turističkim destinacijama. Desilo se ustvari da poslije prve prestave grad počinje da živi noću. Sve se ovo odigravalo u Starom gradu koji još nije bio u potpunosti završen, kaže Branislava Liješević.Božena Jelušić
           Mr Božena Jelušić

       U uvodnom dijelu svog izlaganja Božena Jelušić kaže da je Budva po svojoj literaturi izuzetno značajna. To je mnogo više nego što bi se moglo pretpostaviti na osnovu veličine Budve. Kako je Budva nagrađena izuzetnim prirodnim bogastvima, očigledno je slična situacija i sa literaturom. U ediciji Književnost Crne Gore, u kojoj je obuhvaćeno sve od dvanaestog do devetnaestog vijeka, koja se sastoji od 20 knjiga, čak četiri knjige su posvećene piscima iz Budve.
Božena Jelušić ističe da Budva pripada grčko rimskom civilizacijskom krugu, stim što je Budva na samoj granici koja je dijelila istočno od zapadnog rimskog carstva, pa je vjerovatno ta okolnost vjerovatno uticala na sve ostalo što se kasnije događalo. Od tog vremena na ovamo napravljen je u monografiji presjek, književni luk u kojem su opisani značajni pisci koji su ovdje stvarali ili vode porijeklo sa ovog prostora a svoje stvaralaštvo su realizovali u inostranstvu. Božena Jelušić izdvaja Krsta Ivanovića, Stjepana Zanovića, Antuna Kojovića, Stefana M. Ljubišu, Stefan Mitrović. U posebnom odjeljku su obrađeni književnici koji danas žive i stvaraju u Budvi. U Budvi žive i stvaraju brojni pisci i pjesnici čija su djela visoko vrijednovana u književnoj kritici ne samo Crne Gore. U Budvi već decenijama živi i stvara Čedo Vuković, jedan od najznačajnijih pisaca modernog poslijeratnog poetskog i istorijskog romana (Mrtvo Duboko, Sudilište, Poruke, Sinovi sinova, Stefanov put). Poetsku dramu Harmonija, autor je posvetio gradu i njegovim mitskim osnivačima Kadmu i Harmoniji.Ljiljana Zeković
            Ljiljana Zeković

        Ljljana Zeković kaže da je u monografiji pokušala da prikaže sažetu sliku savremene likovne umjetnosti Budve koja je prepoznata kao značajan kulturni centar koji je našao mjesto na kulturnoj mapi kako Crne Gore tako i regiona.
Na ovom području su u drugoj polovini XIX vijeka započeli svoj stvaralački rad umjetnici koji pripadaju plejadi prvih školovanih slikara i vajara na našim prostorima. U drugoj polovini XX vijeka dolazi do naglog razvoja likovnosti u Crnoj Gori, pa samim tim i u Budvi.
Veliki doprinos razvoju likovnosti na ovim prostorima su dale i institucije kulture na ovom području koje su omogule da se organizuju razne izložbe kako autora iz Budve, tako i sa šireg područja. Tu svakako treba pomenuti Modernu galeriju, Spomen dom "Stefan M. Ljubiša", Grad teatar, Galerija na Svetom Stefanu i galerija "Marko K. Gregović" u Petrovcu.


Marija Mihaliček
            Mr Marija Mihaliček

       Marija Mihaliček je govorila o trojici zavičajnih slikara Budve i Petrovca - utemeljivača moderne crnogorske umjetnosti. Pojava ličnosti trojice umjetnika braće Anastasa i Špira Bocarića iz Budve i Marka Gregovića iz Petrovca, označava u istoriji likovne umjetnosti Crne Gore veliku prekretnicu. Djelovanje ovih ličnosti je od istorijskog značaja jer do njihove pojave, slikarstvo je bilo privilegija stranaca koji su dolazili u Crnu Goru na poziv crnogorskog dvora.
Marija Mihaliček naglašava da je zajedničko za svu trojicu autora to da su napustili zavičaj u ranoj mladosti radi školovanja. Shvatili su brzo da ni Budva, ni Petrovac ni Cetinje nijesu sredine u kojima oni mogu ostvariti svoje umjetničke ambicije. Iz tih razloga sudbina im je odredila da tragove svojih umjetničkih talenata posiju po širokom prostoru Balkana, kaže Marija Mihaliček.


Sanja Marinović
            Sanja Marinović

       Sanja Marinović ističe da autorski tekst "Urbane karakteristike grada" odnosi se na procjenu stanja, opis i danas aktuelne situacije - položaj opštine ukazujući na neke razvojne mogućnosti i ograničenja. Riječ je prije svega o turističkom urbanom razvoju od sredine devedesetih godina. Tekst obiluje nizom statističjih podataka kao što su demografija, starosna, obrazovna i polna struktura, pitanje vjerske i nacionalne pripadnosti kao i rasporeda društvenih aktivnosti.
Budva je turistički centar i turizam je aktivna preokupacija većeg dijela stanovništva. Budva je grad koji je zbog određenih kvalitativnih i kvantitativnih promjena u svom razvoju bio prinuđen da inkorporira sve potencijale i stare i nove, i Stari grad Budvu i novoizgrađena naselja i potencijale masovnog karaktera i elitnog, zabavnog i kulturnog i na tako profilisanom identitetu gradi i dalje imidž primamljive turističke destinacije. Turizam utiče na stalni porast stanovnika, a razvoj turizma utiče i na migraciona kretanja, đe je uočljivo da dio stanovništva sa sjevera Crne Gore tražeći bolje uslove za život i rad dolazi u Budvu, kaže Sanja Marinović.